Language Access Policy - Haitian Creole Publications and Complaint Formkonsomatè Piblikasyon
Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou.Fòm pou Fè Plent


Language Access Policy - Home Page